Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. so sídlom: Klincova 37, 0821 08 Bratislava, IČO: 54697972, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 70285/L, v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. a e-shopu www.zuja.sk

  Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti ZU-JA Max s.r.o.

  Spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

  Rozsah spracovania osobných údajov

  Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

  • v súvislosti s využívaním Elektronických obchodov prevádzkovaných spoločnosťou ZU-JA Max s.r.o.
  • pri poskytovaní ďalších služieb našim zákazníkom.

  Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné:

  • meno a priezvisko,
  • akademické tituly,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého bydliska,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • platobné údaje,
  • IP adresa,
  • údaje o vyhľadávaní na internete,
  • história objednávok,
  • lokalizácia,
  • údaj o koncovom zariadení,
  • údaje o sociálnych médiách.

  Účel spracovania osobných údajov

  Spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. s jej zákazníkom,
  • využívanie vernostného programu a súvisiacich elektronických aplikácií,
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. a službách, ktoré im spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. poskytla,
  • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov),
  • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. z právnych predpisov (napr. predaj receptov, reklamácie tovaru a služieb).

  Právny základ spracovania osobných údajov

  Osobné údaje spracováva spoločnosť ZU-JA Max s.r.o.

  • Na základe súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
  • Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou ZU-JA Max s.r.o. a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
  • Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o:
   • predaj receptov ktorý je regulovaný zákonom č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 60/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja,
   • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  • Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

  Doba a miesto uchovávania osobných údajov

  Spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

  Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou ZU-JA Max s.r.o. a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.

  Počas doby využívania vernostného programu a súvisiacich elektronických aplikácií.

  V prípade, že zákazník udelí spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

  Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

  Osobné údaje zákazníkov spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. neopustia územie členských štátov Európskej únie.

  Prístup tretích osôb k osobným údajom

  K osobným údajom zákazníkov spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. so sídlom na Klincova 37, 0821 08 Bratislava, IČO: 54697972, môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

  K osobným údajom zákazníkov spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. voči oprávnenej osobe.

  Práva zákazníkov spoločnosti ZU-JA Max s.r.o.

  Zákazníci spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. majú nasledujúce práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník si môže od spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ZU-JA Max s.r.o.),
  • Právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • Právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou ZU-JA Max s.r.o.),
  • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • Právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať),
  • Právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť ZU-JA Max s.r.o., aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

  Zákazníci spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu ZU-JA Max s.r.o., Klincova 37, 0821 08 Bratislava alebo emailu zaslaného na emailovú adresu [príslušná emailová adresa]. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

  V prípade, že zákazníci spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

  Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

  Spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. osobné údaje svojich zákazníkov len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. udelili predchádzajúci súhlas. Zákazníci však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.

  Spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. spracováva osobné údaje jej zákazníkov pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ZU-JA Max s.r.o. a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. spracovávať predmetné osobné údaje o bezodkladne ich likviduje.

  Používanie súborov cookies

  Pri použití web stránok spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

  Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.

  Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.

  V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:

  • Dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,
  • Dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti ZU-JA Max s.r.o.

  Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.

  V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti ZU-JA Max s.r.o. manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

  Spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

  Kontaktujte nás

  V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť ZU-JA Max s.r.o. elektronicky na emailovú adresu: info@zuja.sk alebo písomne na adrese: Klincova 37, 0821 08 Bratislava.

  Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti ZU-JA Max s.r.o., môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.